Agenda ledenvergadering

Uitnodiging voor het bijwonen van de ledenvergadering van tennisvereniging Koriander

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd de ALV te houden op dinsdag 23 november 2021. Helaas is het door de Corona maatregelen niet mogelijk om deze ALV op de normale manier te laten plaatsvinden. 

Het bestuur heeft besloten deze ALV uit te stellen naar een moment dat deze weer face-to-face gehouden kan worden. Uiteraard worden jullie tijdig op de hoogte gesteld wanneer deze gaat plaatsvinden. Hieronder wel alvast de agenda. Tevens worden de genoemde stukken op de website geplaatst.    

Agenda
 
1.    Opening

2.    Mededelingen

3.    Binnengekomen en verzonden post

4.    Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 11 mei 2021 (te vinden op de website, inloggen in Mijn Club-De vereniging-Bestuur-Verslagen jaarvergaderingen) 

5.    Begroting 2022 (staat vanaf 16 november op de website)

6.    Benoeming Kascontrolecommissie.

7.    Beleidsplan 2022-2027 (op de website)

8.    Jeugdplan (gepresenteerd door JC)

9.    Uitloting supportersleningcertificaten (20 certificaten)

10.    Aftreden en benoeming bestuursleden. Aftredend is secretaris Ronald van Velzen; hij is herkiesbaar..

11.    Jubilarissen.

12.    Rondvraag

13.    Sluiting

Indien op het hiervoor vermelde tijdstip minder dan 25 stemgerechtigde leden aanwezig zijn en de presentielijst hebben getekend wordt deze verdaagd met handhaving van deze agenda.

De secretaris 
Ronald van Velzen

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 36 533 9510

Sportpark Rie Mastenbroek

Mosweg 10
1314 AZ Almere

KVK-nummer

39045172