Agenda ledenvergadering

Uitnodiging voor het bijwonen van de ledenvergadering van tennisvereniging Koriander

Dinsdag, 24 november 2020 om 20.30 uur in de serre van het clubhuis, Mosweg 10, 1314 AZ Almere, tel. (036) 533 95 10

In afwijking van de normale gang van zaken is het noodzakelijk om je voorafgaand aan de ALV aan te melden op het emailadres: [email protected]. Voor de aangemelde leden zullen plaatsen in de serre gereserveerd worden. Omdat we bij leden die uit één huishouden komen, geen rekening hoeven te houden met de 1,5 meter afstand, rekenen we erop dat we iedereen in de serre kunnen plaatsen.

Aanmelding sluit: 22 november 12:00 uur.


Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Binnengekomen en verzonden post

4. Verslag ledenvergadering d.d. 25 augustus 2020 (te vinden op onze website, inloggen in Mijn Club-De vereniging-Bestuur-Verslagen jaarvergaderingen)

https://www.koriandertennis.nl/verslagen_jaarvergaderingen 

5. Voorstel bardiensten 70 jaar en ouder: de aangegeven mededeling dat er vanaf 70 jaar geen bardiensten meer hoeven te worden gedaan, is nooit bekrachtigd.  Het bestuur stelt voor om in het Huishoudelijk reglement op te nemen dat er tot 75 jaar 3 bardiensten verricht moeten worden en vanaf 75 jaar 2 bardiensten of vervangend vrijwilligers werk.

6. Begroting 2021

7. Benoeming Kascontrolecommissie.

8. Uitloting supportersleningcertificaten.

9. Stand van zaken supporterslening II Led.

10. Jubilarissen.

11. Rondvraag

12. Sluiting

Indien op het hiervoor vermelde tijdstip minder dan 25 stemgerechtigde leden aanwezig zijn en de presentielijst hebben getekend wordt deze verdaagd naar dinsdag, 24 november 2020 om 20.45 uur met handhaving van deze agenda.

Ronald van Velzen,
secretaris.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 36 533 9510

Sportpark Rie Mastenbroek

Mosweg 10
1314 AZ Almere